شبهات مربوط به آتئیست ها

ارتباط مستقیم با کارشناس پاسخ گوئی: 09399921351

شبهه : چرا خدا از حوری واسه تبلیغ بهشت استفاده کرده ؟؟