شبهات مربوط به آتئیست ها

ارتباط مستقیم با کارشناس پاسخ گوئی: ۰۹۳۹۹۹۲۱۳۵۱

شبهه : چرا خدا از حوری واسه تبلیغ بهشت استفاده کرده ؟؟